Християнска църква „Света Троица” е християнска общност, семейство на вярата, което се състои от посветени Христови последователи. Ние сме на пътешествие с Бога в Неговата мисия за прогласяване на Евангелската вест в днешния свят.

 
Визията на ХЦ „Света Троица” е да бъдем фактор на трансформация чрез Божията любов – от отделния човек до цялото общество.

Мисията на ХЦ „Света Троица” е да изпълняваме Божието намерение за нас в нашето време, като:

   Прогласяваме Евангелската вест по актуален, автентичен и ефективен начин в този свят.

   Следваме, израстваме в и отразявамеме учението и характера на Господ Иисус Христос

   Участваме активно в живота на семейството на вярата

   Отразяваме Божията слава във всички аспекти на нашия живот чрез дела и думи.

Най-новата проповед