Визия и мисия

Визия

Визията на християнска църква „Света Троица” е да бъде съвкупност от растящи общности от посветени Христови последователи, които прогласяват Евангелската вест със слово и дело в нашия град, страна и до края на света.

Мисия

Мисията на ХЦ „Света Троица” е да изпълняваме Божието намерение за нас в нашето време, като:

Активно благовестие

1. Дейно да прогласяваме Евангелската вест по съвременен, достоверен и плодоносен начин в този свят

Духовно ученичество
2. Следваме, израстваме в учението и отразяваме характера на Господ Иисус Христос

Служение в света
3. Семейство на вярата участваме дейно в живота на нашето общество.

Богопоклонение
4. Отразяваме Божията слава във всички области на нашия живот чрез дела и думи.

Стратегически цели

1. Изграждане на Христови ученици

2. Основаване на църковни общности

3. Преобразяване на обществото чрез ценностите на Божието Царство

Стратегическа концепция

(Б.У.М.)

1. Богопоклонение – редовно, вдъхновено и вдъхновяващо

2. Ученичество – целенасочено, преобразяващо, всеобхватно

3. Мисия – ефективна, локална и глобална