„Божият избор“ (Римл. 9:1-18)

„Божият избор“

Римл. 9:1-18

П-р Гр. Стоевски

ХЦ „Св. Троица“

 

Въведение:

Защо някои хора се обръщат към Бога, а други – не?

Защо някои хора вярват в Бога, а други – не?

Защо някои хора изглежда, че вярват в Бога, а всъщност – не вярват?

 

Бог има ли внуци? – ако майка ти и баща ти са вярващи, то тогава и ти си вярващ?

 

Защо някои хора се раждат черни, а други – бели?

Защо някои хора се раждат в Америка, други в Африка, а трети – в Европа?

 

Защо Бог допуска такива вируси като корона-вирус и защо този вирус още не си отива?

 

Все интересни въпроси. Да видим някои водещи принципи, които могат да ни дадат отговори на тези въпроси…

 

Прочит на текста: Римл. 9:1-18

 

  1. Моите роднини по плът

 

9:1-3 – ап. Павел скърби за своите сънародници – евреите – защо?

Защото не разпознават Исус от Назарет като Христос, Месия

Йоан 1:11 – „При своите си дойде, но своите му не го приеха“

 

Въпрос: Имам ли аз такава скръб към моите близки, приятели и роднини, които не познават Христос?

 

9:4-5 – историческата роля и значение на еврейския народ

 

Германския император и граф Николаос вон Цинцендорф, на смъртния си одър, 1760г.

 

Какво означава фразата „Евреите са избран народ на Бога.“ възникват някои въпроси. Какво означава „избран“? Евреите по-важни и значими ли са в Божиите очи, в сравнение с останалите? Те имат ли специални привилегии, които другите нямат? Евреите имат ли безплатен билет за Рая, заради това, че Бог ги е избрал? Когато Бог избира човек или отделна група хора, това е не толкова заради самия Него, но за да се изпълни много по-велика задача. Бог има грандиозен план-да прояви и покаже характера Си чрез Неговия избран съд, в дадения случай-народа на Израил. Бог е избрал Израил не защото те са по-добри, но защото Той е верен и обича Своето творение:

„Понеже вие сте люде святи на Господа, вашият Бог, вас избра Господ, вашият Бог, да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на Земята.“ (Второзаконие 7:6)
„Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-многобройни от всичките други племена, защото вие сте най-малобройни от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви.“ (Второзаконие 7:7-8)

Бог е избрал Израил заради любовта и е заявил, че ще запази този завет, независимо от греховете им. Той изпълнява обещанията дадени към този народ преди хиляди години. Езекиил пророкува, че Бог ще разпръсне Израил по четирите краища на Земята, а след това отново ще го върне на същото място на Земята. Но Бог съвсем ясно е казал, че Той ще го направи не заради тяхната праведност и не заради самите тях:

„Затова речи на Израилевия дом:Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради Моето свято име, което омърсихте сред народите, при които отидохте. Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено сред народите, което вие омърсихте сред тях. И народите ще познаят, че Аз съм Господ-казва Господ Еова,-когато се осветя чрез вас пред очите им. Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви…..Не заради вас правя това-казва Господ Еова.- Нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете заради постъпките си, доме Израилев!“ (Езекиил 36:22-24,32)

И макар че Израил е бил прогонен от обетованата земя, разпръснат сред народите и обезславил там името Му, Бог все още е верен на този народ. Не защото те са някакви специални, но защото Той е специален сред тях. Бог ще докаже на всички народи по Земята, че Той е Бог. И Той е избрал за тази задача Израил. Дори може да се каже, че Бог е избрал народа на Израил, защото те са били високомерни, упорити и твърдоглави хора, които постоянно са се отвръщали от Господа. Как иначе ще можем да научим за Неговото дълготърпение, прошка и милост? Въпреки всичко, точно чрез този народ, Творецът е избрал да разкрие Себе си и Своя Син на света. И ако Той може да покаже Своята слава и характер чрез тези хора, тогава има надежда и за нашите горди сърца, и нашият заблуден свят.
Библията учи, че в края на времето, Всемогъщия ще вземе този коравовратен народ Израил, ще промени сърцата им и ще обитава сред тях пред очите на всички народи.
Бог е избрал Израил с определена цел-да разкрие Неговата сила, Неговата вярност, Неговата милост и любов към всички народи на Земята.
И ние, вярващите в Господ Исус Христос, сме съединени с Израил в една „маслина“ (Римляни 11:17) и сме избрани от Бог със същата цел!

 

  1. Два народа Израил?

 

9:6-8 – Има ли два народа Израил? – Божият народ по плът и Божият народ по дух

 

„в Исак“ – Бит, 22:15-18 – синът по вяра (Авраам е изпитан, тестван до колко се доверява на Бог като Бог го призовава да принесе собствения си син в жертва и в последния момент му дава агнеца)

 

9:8 – ние влизаме в това число – „децата, родени по обещание“

 

  1. Сара и Ревека – Исак и Яков

 

9:9 – син по обещание – става чудо – Сара ражда на преклонна възраст

 

9:10 – Ревека ражда след молитвата на Исак – раждат се Яков и Исав (историята е записана в Битие 25:19-34)

 

9:11 – Извод: Божият избор е резултат от Божието суверенно намерение, не на добри дела. Бог не ни избира защото сме по-добри, по-красиви или по-умни. Бог ни избира и призовава защото Той така иска и това е.

 

9:12-13 – Защо Бог избира Яков?  (Малахия 1:2,3) – по-късно, в живота на двамата става ясно – Исав е този, който продава първородството си за една паница леща…

 

  1. Бог избира този, когото избира

 

9:14 – Бог проявява ли пристрастие или несправедливост – няма неправда у Бога – това е реторичен въпрос!

 

9:15 – цитат от разговора между Мойсей и Бог на планината Синай – Изх. 33:19

 

9:16 – Божият избор не зависи от моите усилия, нито от това, което искам или не, а от Божията милост.

 

9:17 – Изх. 9:16 – историята с фараона – Бог допуска трудни ситуации за да покаже силата си

 

9:18 – Бог е Бог и действа както си иска!

 

“This is God’s universe, and God does things his way. You may have a better way, but you don’t have a universe.”

                                            Vernon McGee

 

Изводи за нас:

  1. Бог избира най-слабия народ за да покаже силата си
  2. Божият народ не е такъв по плът, а по дух
  3. Бог избира не по дела, а по Своето намерение
  4. Бог допуска трудности за да покаже силата си